جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

در چارچوب مفاهيم بنيادين و ارزش‏‏هاي مدل، مدل مفهومي کلان جايزه در قالب شکل زیر تدوين شده است.

مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
 مدل کلان جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآری
 
اين مدل دربرگيرنده دو بخش اساسي در قالب عوامل توانمندساز و نتايج ميباشد. در بخش اول، مدل به دو محور اصلي تقسيمبندي شده است که محو اول پيشرانهاي مديريت فناوري و نوآوري را شکل داده و دربرگيرنده موضوعات راهبردي و زيرساختي اين حوزه است و محور دوم به فرآيندهاي کليدي و چرخه شکلگيري مديريت فناوري و نوآوري در سازمان از مرحله هوشمندي و ايدهپردازي تا تجاريسازي و بهرهبرداري ميپردازد. در چارچوب اين مدل کلان، مدل ارزيابي جايزه تدوين شده است.

مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
 مدل کلان ارزیابی جایزه
 
اين مدل براي شرکتهاي هلدينگ بهصورت اصلاح شده و به صورت شکل زیر طراحي شده است.

مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
مدل کلان جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآری برای شرکت‌های هلدینگ (سازمان‌های مادر)


اهداف جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

اهداف اين مدل در شش سطح از سطح خرد سازماني تا سطح کلان ملي تدوين و طراحي شده است.

مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

ارکان جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

براي اجراي موثر اين جايزه، نهادسازي و توانمندسازي گستردهاي در قالب کميته راهبري، کميته علمي و توسعه، کميته اجرايي و ارزيابي، و شبکه ارزيابان انجام شده است:

مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

مدل مفهومی و سطوح جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري با هدف ارائه يک مدل بلوغ براي ارتقاء قابليت‌هاي فناوري و نوآوري در سازمان‌ها طراحي شده است تا بتوانند با شناخت چالش‌هاي خود در هر مرحله، گام‌هايي به‌سوي رقابت‌پذيري پايدار بردارند. اين مدل که 4 سطح از بلوغ را در اين عرصه ارائه مي‌کند، سير عملکرد بين‌المللي و حرکت مبتني بر شکل‌گيري قابليت‌هاي درون‌زاي فناوري و نوآوري را ترسيم مي‌نمايد . 

مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوریسطوح جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

مدل بلوغ جایزه(4C)

مرکز دانلود دانلود مدل ارزیابی بنگاهها در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری 2014 .

مرکز دانلود دانلود مدل ارزیابی شرکت های کوچک فناور و دانش بنیان در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری 2014 .

مرکز دانلود دانلود مدل ارزیابی سازمانهای مادر ( هلدینگ ) در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری 2014 .

مرکز دانلوددانلود هندبوک جامع مدیریت فناوری و نوآوری ( Handbook of Technology and Innovation Management ) .

دانلود کتاب راهنمای آکسفورد در خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی .

مرکز دانلوددانلود مدل بلوغ و سرآمدی سازمانهای ایرانی در عرصه مدیریت فناوری و نوآوری ویژه بنگاههای تولیدی و خدماتی - جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری 2015 .

مرکز دانلوددانلود مدل بلوغ و سرآمدی سازمانهای ایرانی در عرصه مدیریت فناوری و نوآوری ویژه شرکت های کوچک فناوری محور و دانش بنیان - جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری 2015 .

مرکز دانلود دانلود مفاهیم و مبانی مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری 2016 شامل : ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ اي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري، مبانی ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري ، اﺑﻌﺎد، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري، منطق و روش ارزﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري .


منبع : وب سایت جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری .

  • جایزه ملی کیفیت ایران
  • جایزه ملی مدیریت سبز ایران
  • جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
  • جایزه ملی تعالی سازمانی
  • جایزه ملی کیفیت ایران
  • جایزه ملی مدیریت سبز ایران
  • جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
  • جایزه ملی تعالی سازمانی