جایزه ملی مدیریت سبز ایران مقدمه :

مدل جایزه مدیریت سبز ایران از سوی انجمن مدیریت سبز ایران برای توسعه پذیرش مسئولیت در حوزه های اجتماعی و زیست محیطی سازمان ها و همگرایی آن با مسئولیت اقتصادی آنان ، طراحی شده است . این مدل برگرفته از تجربیات برتر سازمان های موفق در سطح ملی و بین المللی و همچنین با بهره برداری از مدل های سرآمدی طراحی شده است .

این مدل کمک خواهد نمود تا سازمان ها بتوانند قابلیت های خود را در میزان یکپارچگی مسئولیت پذیری اجتماعی ، زیست محیطی و اقتصادی خود اندازه گیری نمایند و در ضمن یک راهنمای مطلوب برای تعیین پروژه های بهبود است . برای انجام خودارزیابی بر اساس این مدل سازمانها می توانند از منطق ADLI-LeTCI استفاده نمایند . این مدل که متشکل از 8 معیار و 25 زیر معیار است ، مسیر تعیین رویکردهای نوین برای کسب موفقیت پایدار را به سازمان ها نشان می دهد . مدیران ارشد سازمان ها می توانند بر مبنای این مدل ساختار سازمانی ، فرآیندهای کلیدی و متولیان آنان را تعیین نمایند .


  مفاهیم بنیادین مدل جایزه مدیریت سبز ایران

 مدل مدیریت سبز مبتنی بر مفاهیم بنیادین طراحی شده است. این مفاهیم که برگرفته از تجربیات سازمان هایی است که توانسته اند سه مسئولیت اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی را با هارمونی متوازن مدیریت نمایند.

 • کسب نتایج از طریق هارمونی متوازن
 • رهبری مبتنی بر رویکردسبز
 • توسعه فرایند های سبز
 • یادگیری و هدایت نوآوری
 • ایجاد شراکت سبز
 • موفقیت پایداراز طریق مسئولیت پذیری سازمان

 

کسب نتایج از طریق هارمونی متوازن

تعریف:

سازمان های سبز ماموریت و دستیابی به آرمان خود را از طریق هارمونی متوازن بین مسئولیت پذیری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و کسب نتایج متوازن برای ذی نفعان برآورده می سازند.

سازمان های سبز در عمل:

 • رهبران از بهبود روابط با ذینفعان بر اساس اهداف زیست محیطی سازمان حمایت می نمایند.
 • رهبران از ایجاد و مدیریت بسترهای لازم برای تعامل نظام مند با مشتريان، شركای تجاری و ساير ذينفعان بیرونی سازمان با هدف کسب موفقیت پایدار حمایت می نمایند.
 • رهبران برشناخت عوامل دروني و بيروني تاثير گذار بر موفقیت پایدار سازمان و اولويت بندي تغييرات براي غلبه بر چالشهاي زيست محيطي، تاکید دارند.
 • رهبران از همسویی تغییرات با اهداف راهبرد زیست محیطی سازمان اطمینان حاصل می نمایند.
 • نتايج كليدي الزام شده براي دستیابی به ماموريت، و ارزيابي ميزان تحقق چشم‌انداز و اهداف راهبردی سبزشناسايي و درك می گردند.
 • نيازها و انتظارات ذينفعان  براي توسعه و بازنگري راهبرد و خط‌مشي‌هاي با رویکرد سبز جمع‌آوري می گردند.
 • با استفاده از  نتايج متوازن، برنامه ها را  با رویکرد موفقیت پایدار بازنگری نموده و براي ذينفعان كليدي به همراه روابط شفاف علي و معلولي ارائه مي‌كنند.
 • از سازوكارهاي اثربخش براي درك مديريت ريسك‌هاي راهبرد سبز استفاده مي‌كنند.
 • دستاوردهاي الزام شده و شاخص‌هاي عملكردي را توام با مسئولیت پذیری سازمان تعریف ، و اهداف را مبتني بر نتایج متوازن برای ذینفعان تصدیق می نمایند.
 • راهبرد و خط‌مشي‌هاي سبز را بطور نظام مند برای کسب نتایج  متوازن بلندمدت و كوتاه‌مدت، جاري مي‌سازند.
 • مجموعه نتايج حاصله را به منظو بهبود عملكرد آتي و دستيابي به منافع پايدار براي ذينفعان ارزشيابي مي‌كنند.
 • از شفافيت گزارش‌دهي به ذينفعان كليدي، بخصوص نهادهای حاکمیتی، همراستا با انتظاراتشان اطمينان حاصل مي‌نمايند.
 • از اين كه برای حمایت از رهبرانشان برای تصمیم گیری در راستای مسئولیت پذیری سازمان اطلاعات دقيق و كافي به آنان ارائه می شود، اطمينان مي‌يابند

 رهبری مبتنی بر رویکردسبز

تعریف:

رهبران سازمان‌هاي سبز در شکل گیری آينده  که توام با مسئولیت پذیر زیست محیطی است  نقش ایفا می نمایند. و برای ایجاد ارزش‌ها و اخلاق، بعنوان الگو عمل می نماید.

سازمان‌هاي سبز در عمل:

 • رهبران سازمان از بازنگری آرمان، راهبرد، ارزش ها و اصول اخلاقی سازمان با رویکرد مدیریت سبز برای دستیابی به موفقیت پایدار حمایت    می نمایند.
 • رهبران از جاری سازی رویکردها، نظام ها و فرایندهای مدیریت سبز حمایت می نمایند.
 • رهبران سازمان تعهد خود را نسبت به بهبود عملکرد زيست محيطي محصول، خدمات و فرایندهای سازمان بطور آشکار نشان می دهند.
 • رهبران سازمان از ابزار های نوین ارتباطات و شبكه ها براي افزايش مشاركت و برقراری ارتباط با منابع انسانی نسبت به ارتقا مسئوليت زيست محيطي استفاده می نمایند.
 • رهبران از ترغیب و تشویق تلاشهاي زيست محيطي ذینفعان حمایت می نمایند.
 • از تأمين منابع، تعیین مالك فرایندها ،جاری سازی و ارزیابی تغییرات با هدف دستیابی به اهداف راهبردی حمایت می گردد.
 • جهت‌گيري روشن و متمركز بر راهبرد سبز را تعيين و اشاعه مي‌دهند. آن‌ها منابع انسانی را برای توسعه مسئولیت پذیری سازمان(اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی) و اهداف سبز سازمان شریک ومتحد می نمایند.
 • محرك‌هاي كليدي مسئولیت پذیری را درك کرده و نيازهاي سازمان و ذينفعان را در طرح ریزی کسب اهداف فعلی و آتی، متوازن می نمایند.
 • توانایی خود را براي اخذ تصميمات مناسب که هم راستا با مسئولیت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان و مبتني بر اطلاعات در دسترس، تجارب قبلي و در نظر گرفتن پيامدهاي تصميمات است، اثبات مي‌كنند.
 • در صورت نياز به بازنگري، از نو همسو سازی وتعديل جهت‌گيري‌هاي سازمانشان با رویکرد مدیریت سبزو همچنین برای دمیدن  روح اعتماد در هر زماني در سازمان، از انعطاف برخوردار هستند.
 • مزيت پايدار،" که بر اساس توانایی در سرعت یادگیری و پاسخگویی به مسئولیت های زیست محیطی سازمان است"، را با روش‌هاي نوین کاری شناسايي مي‌كنند.
 • فرهنگ مشاركت، مسئولیت پذیری، توانمندسازي، بهبود و پاسخگويي را در همه‌ي سطوح برای خلق نوآوری سبز توسعه می دهند.
 • از ارزش‌هاي سازمان پشتيباني كرده و نقش الگو، براي يكپارچگي، مسئوليت اجتماعي،زیست محیطی و رفتار اخلاقي، برای توسعه و ارتقاي اعتبار سازمان، ایفا می نمایند.

  توسعه فرایند های سبز

تعریف:

سازمان‌هاي سبز،  توسط فرآيندهايی با عملکردهای همسو با راهبردسبز که برای تصميم‌گيري بر اساس مسئولیت پذیری زیست محیطی و برای خلق نتايج متوازن و پايدار بکار گرفته می شوند، مديريت مي گردند.

سازمان‌هاي سبز در عمل:

 • از همسویی فرايندهاي كليدي با راهبردزیست محیطی سازمان اطمینان وجود دارد.
 • فرصتهاي بهبود فرایندها بطور نظامند و هماهنگ با نیازهای ذینفعان شناسايي و اولويت بندي می گردند.
 • ارتقاي عملکرد محصولات و خدمات درچرخه عمر آنان با الزامات زيست.
 • پي گيري براي تعيين سطوح رضايت مشتریان از آثار زيست محيطي محصولات و خدمات
 • ایجاد و مدیریت فرآيندهاي همسو  برای تحقق راهبردسبزسازمان، که ارزش‌افزایی پایدار براي ذينفعان را در پی دارد.
 • فرآيندها، تحليل، طبقه ‌بندي و اولويت‌بندي          می گردند. و رويكردهاي سبز براي مديريت اثربخش آن‌ها اتخاذ مي‌كنند.
 • فرایندها با شاخص‌ها و دستاوردهای سبز که بطور شفاف اندازه گیری شده و با اهداف راهبردي سبز مرتبط است، توسعه میدهند.
 • تصميمات را بر مبناي اطلاعات حاصل از مسئولیت پذیری سازمان که موثق و قابل اعتماد هستند،اخذ مي‌كنند. و از همه دانش در دسترس، براي تببین عملكرد سبز فرآيندهااستفاده مي‌نمايند.
 • از داده‌هاي عملكرد و قابلیت های فرآيندهای موجود، به منظور شناسايي فرصت‌های خلق نوآوري سبز استفاده كنند.
 • منابع انسانی را به طور مستمر در بازنگري، بهبود سبز و بهينه‌سازي اثربخشي و كارآيي فرآيندهايشان مشاركت مي‌دهند.

  یادگیری و هدایت نوآوری

تعریف:

سازمان‌هاي سبز از طريق توانمندسازي  منابع انسانی،  نوآوري سبز، و هدایت خلاقيت ذينفعانشان به سطوح عملكردی و ارزش پایدار که در راستای مسئولیت پذیری آنان است، دست می یابند.

 سازمان‌هاي سبز در عمل:

 • راهبرد  توانمندسازی منابع انسانی برای دستیابی به اهداف سبز سازمان تدوین می گردد.
 • فرایندهای توانمندسازی منابع انسانی و نظام تشویق و ترغیب با هدف دستیابی به موفقیت پایدار طراحی و مدیریت  می گردد.
 • بسترهای لازم برای مشاركت منابع انسانی و نمايندگان آنان در دستیابی و بهبود اهداف زیست محیطی سازمان ایجاد می گردد.
 • نظام خلاقیت نوآوری سبز در راستای اهداف سازمانی طراحی و مدیریت می گردد.
 • نوآوری در زمینه فناوري هاي سبز كه در جهت حفظ انرژي، منابع، کاهش ضايعات و آلایندگی های زیست محیطی بوده و امکان بازيافت و استفاده مجدد را ترغيب مي كند، گسترش       می یابد.
 • سازمان سبز دانش و اطلاعات مورد نیاز خود را در سطح فردی و تیمی شناسائی و مدیریت     می نماید.
 • شبکه هایی براي شناسايي فرصت‌هاي نوآوري سبز ايجاد و مديريت مي‌كنند.
 • اهداف روشن  براي نوآوري سبز تعيين ، و راهبرد شان را درجهت پيشرفت‌ نوآوري های سبز، تصحيح مي‌كنند.
 • رويكردهايي را براي مشارکت فعال منابع انسانی، شركا، مشتريان و جامعه به جهت خلق ايده‌ها و نوآوري‌های سبز   استقرار مي‌ دهند.
 • از نوآوري سبز براي اقدامی فراتر از تغييرات فني، ایجاد راه‌هاي نوین ارائه ارزش به مشتريان، روش های جدید:كاری ، ايجاد شراكت‌ها، منابع و شايستگي‌ها استفاده مي‌نمايند.
 • از نوآوري‌هاسبز براي ارتقاي محبوبیت و تصویر سازمانشان برای جذب مشتريان، شركا و استعدادهاي جديد استفاه مي‌كنند.
 • پيامد و ارزش افزوده نوآوري‌های سبز را ارزيابي مي‌كنند.
 • فرهنگ  توسعه  مهارت‌ها، استعدادها و خلاقيت های منابع انسانی با رویکرد مدیریت سبز ایجاد می کنند.
 • اهداف فردي و تيمي را با اهداف راهبردي سازمان همسو كرده و اطمينان مي‌يابند كه منابع انسانی براي نوآوری سبز توانمند شده‌اند.

 ایجاد شراکت سبز

تعریف:

سازمان‌هاي سبز ارتباط مبتني بر مسئولیت پذیری را با انواع شركا(تامین کنندگان – پیمانکاران و ...) براي ايجاد موفقیت پایداردوسويه پيگيري، توسعه و حفظ مي‌كنند

سازمان‌هاي سبز در عمل:

 • نیاز ها، انتظارات و استانداردهای ضروری شرکای سازمانی برای ایجاد محصول و خدمات سبز شناسائی، تحلیل و هدفگذاری می گردد
 • فرصتهاي مشاركت با شرکای سازمانی هماهنگ با مسئوليت زيست محيطي سازمان شناسائی و تقویت می گردند.
 • سازمان دارای اهداف و برنامه ریزی مشخص برای توسعه خلاقیت و نوآرری سبز با همکاری شرکای سازمانی خود است.
 • دريافته‌اند كه  موفقيت پایدار آنان بر مسئولیت پذیری مشترک آنان در حوزه های اجتماعی؛ اقتصادی و زیست محیطی وابسته است.
 • در جستجوي توسعه مسئولیت زیست محیطی مشترک براي ارتقا قابلیت ها و توانایی‌ها، به منظور ایجاد ارزش پایدار براي ذينفعانشان هستند.
 • شراکت ها را ،"برای همکاری متقابل بلند مدت و تقويت ارزش پايدار" درك مي‌كنند.
 • شراكت‌ بر اساس راهبردسبز و تقویت قابلیتهای سبز بنا مي‌كنند.
 • شراکتها  را بطور نظام مند  برای دستیابی به ارتقا ارزش برای  ذينفعان  مرتبط شان،" از طريق شايستگي‌ها، هم‌افزايي و فرآيندهايسبز، توسعه مي‌دهند.
 • براي رسيدن به منافع متقابل پایدار، از تخصص، منابع و دانش یکدیگر براي کسب اهداف سبز مشترك حمايت مي‌كنند.

 موفقیت پایداراز طریق مسئولیت پذیری سازمان

تعریف:

سازمان‌هاي سبز در درون فرهنگ خود ،  اخلاق زیست محیطی، ارزش‌هاي شفاف و والاترين استانداردهای رفتار سازماني سبز را جاي داده‌اند كه همه‌ي اين موارد آنان را توانا می نمایند تا براي اقتصاد، اجتماع و محیط زیست پایدار تلاش كنند.

سازمان‌هاي سبز در عمل:

 • آينده‌ي خود را از طريق تعیین و اشاعه ارزش‌ها، اخلاق و رفتار سازمانی سبز تضمين مي‌كنند.
 • شایستگی های کليدي سازمانشان ،و اين كه چگونه مي‌توانند برای جامعه‌ي گسترده تر مفید باشند را درك مي‌كنند.
 • اقتصاد، اجتماع و محیط زیست پایدار “، هنگامی که در ایجاد توازن میان منافع ذی نفعان دچار تعارض می گردند،" به عنوان يك مرجع  لحاظ مي‌كنند.
 • قادر به اثبات توجه به پيامدعمليات ها، چرخه‌ي عمر محصول و خدمات بر سلامت عمومي، ايمني و محيط زيست هستند.
 • از اين كه منابع انسانی بطور یکپارچه فعالیت    می کنند و  والاترین استانداردهاي رفتا اخلاقي و مسئولیت پذیری را پذيرفته‌اند، اطمينان حاصل مي‌نمايند.
 • منابع انسانی را با رویکرد سبز برای توسعه مسئولیت های سازمان تشويق مي‌كنند.
 • نسبت به ذينفعان و جامعه درقبال عملكردشان شفاف و پاسخگو هستند و از تمایل به سوی فراتر از پذیرش قوانين، فعالانه پشتيباني مي‌نمايند.

 

معیارهای مدل جایزه مديريت سبز ایران

مدل جایزه مدیریت سبز ایران

 1- معیار رهبري

رهبران سازمان برای کسب موفقیت پایدار  اطمينان حاصل مي كنند كه آرمان،راهبرد، ارزشها و اصول اخلاقي سازمان، انعکاسی از مسئولیت زیست محیطی سازمان است.رهبران بعنوان الگو، منابع انسانی را جهت تقویت مسئولیت زیست محیطی سازمان توانمند می نمایند.رهبران مطمئن مي شوند كه سيستم های مديريتي سازمان، مسايل جاري و آينده زيست محيطي سازمان را با توجه به منافع ذینفعان مورد توجه قرار مي دهند و تمامی تغييرات سازمانی با رویکرد سبز مدیریت می گردند.

 1-1 آرمان،راهبرد، ارزشها و اصول اخلاقي سازمان، انعکاسی از مسئولیت زيست محيطي سازمان است.

1-1-1 رهبران سازمان از بازنگری آرمان، راهبرد، ارزش ها و اصول اخلاقی سازمان با رویکرد مدیریت سبز برای دستیابی به موفقیت پایدار حمایت می نمایند.

1-1-2 رهبران از جاری سازی رویکردها، نظام ها و فرایندهای مدیریت سبز حمایت می نمایند.

1-1-3 سازمان خود را  در برابر کلیه فعالیت ها، فرایندها، محصولات و خدمات،  نسبت به محيط زيست مسئول    می داند.

1-1-4  رهبران، فرهنگ سازمانی را  براي پاسخگویی و پذیرش تعهد نسبت به اهداف زيست محيطي سازمان تقویت می نماید.

1-2  رهبران خود الگویی برای مسئولیت زیست محیطی سازمان محسوب می گردند.

1-2-1  رهبران سازمان تعهد خود را نسبت به بهبود عملکرد زيست محيطي محصول، خدمات و فرایندهای سازمان بطور آشکار نشان می دهند.

1-2-2 رهبران سازمان از ابزار های نوین ارتباطات و شبكه ها براي افزايش مشاركت و برقراری ارتباط با منابع انسانی نسبت به ارتقا مسئوليت زيست محيطي استفاده می نمایند.

1-2-3 رهبران با مشاركت فعال در آموزش ها، سمينارهاي تخصصي و فعالیت های جمعی، ضرورت  پيشبرد و تقويت مسئولیت زيست  محيطي سازمان را مورد تاکید قرار می دهند.

1-2-4 رهبران اثربخشی رفتار و عملکردهای خود را  نسبت به اهداف زيست محيطي سازمان مورد بازنگري و بهبود منظم قرار می دهند.

 1-3 رهبران برای کسب موفقیت پایدار، بستر های لازم را برای مشارکت ذی نفعان سازمان فراهم می نمایند.

1-3-1 رهبران از بهبود روابط با ذینفعان بر اساس اهداف زیست محیطی سازمان حمایت می نمایند.

 1-3-2 رهبران از ایجاد و مدیریت بسترهای لازم برای تعامل نظام مند با مشتريان، شركای تجاری و ساير ذينفعان بیرونی سازمان با هدف کسب موفقیت پایدار حمایت   می نمایند.

1-3-3  رهبران از ترغیب و تشویق تلاشهاي زيست محيطي ذینفعان حمایت می نمایند.

1-4  رهبران در طراحی و جاری سازی تغييرات سازماني با هدف کسب موفقیت پایدار مشارکت دارند.

1-4-1 رهبران برشناخت عوامل دروني و بيروني تاثير گذار بر موفقیت پایدار سازمان و اولويت بندي تغييرات براي غلبه بر چالشهاي زيست محيطي، تاکید دارند.

1-4-2 رهبران از همسویی تغییرات با اهداف راهبرد زیست محیطی سازمان اطمینان حاصل می نمایند.

1-4-3 از تأمين منابع، تعیین مالك فرایندها ،جاری سازی و ارزیابی تغییرات با هدف دستیابی به اهداف راهبردی حمایت می گردد.


 2- خط مشی و راهبرد سبز

سازمان موفق با شناسائی و درک نیازها و انتظارات ذینفعان،  خط مشی و راهبرد خود را با رویکرد سبز مورد بازنگری قرار داده و آن را روز آمد می نماید و مسئوليت زيست محيطي سازمان در خط مشي و راهبرد سازمان ادغام مي گردد. سازمان راهبرد خود را با رویکرد محصول و فرایند سبز توسعه می دهد.

 2-1 راهبرد سازمان برای کسب موفقیت پایدار براساس  انتظارات ذینفعان تدوین و مدیریت می گردد.

2-1-1 ذی نفعان موجود و بالقوه سازمان شناسائی و خط مشی و راهبرد سازمان بر نيازها و انتظارات فعلي و آتي آنان متمرکز است.

2-1-2 انتظارات متضاد ذینفعان بطور راهبردی و با تمرکز بر مسئولیت زیست محیطی سازمان پاسخ داده می شود.

2-1-3 با طرفهاي ذينفع براي ارتقاي آگاهي آنان درباره مسئوليت زيست محيطي سازمان ارتباط برقرار می گردد.

2-1-4 راهبرد سازمان با تمرکز بر مسئولیت زیست محیطی و با هدف کسب موفقیت پایدار مدیریت می گردد.

2-2 سازمان روندهاي آتی زيست محيطي که بر موفقیت پایدار سازمان  تأثير گذار هستند را بطور راهبردی مدیریت می نماید.

2-2-1 عوامل زیست محیطی تاثیر گذار (كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت ) برتوسعه سازمان شناسايي، تحليل و مدیریت می گردد.

2-2-2 از دسترسي به اطلاعات لازم از روندها و عوامل زيست محيطي تاثیر گذار بر سازمان در سطح جهانی اطمينان حاصل می گردد.

2-2-3 تأثيرات زيست محيطي محصولات و خدمات در سراسر طول عمر آنان شناسائی وتحليل میگردد.

2-3  مسئوليت زيست محيطي سازمان  با راهبرد و اهداف سازمان ادغام می گردد.

2-3-1 آثار رفتار و عملکردهای زيست محيطي سازمان در بازارهاي موجود و آتی برای کسب موفقيت پايدار شناسائی و تحلیل می گردد.

2-3-2  رفتارها و عملکردهای زیست محیطی  سازمان برای دستیابی به فرایندها و محصولات سبز، هدف گذاری و اولويت بندي می شود.

2-3-3 ارزيابي ريسكهای تاثیر گذار بر مسئولیت زیست محیطی سازمان، شناسايي و راه کارهای لازم تهیه می گردد.

2-3-4 اهداف و و برنامه های زیست محیطی روز آمد شده و اطلاع به ذی نفعان می رسد.

2-3-5  خط مشي و راهبرد هماهنگ با  مسئوليت زيست محيطي سازمان توسعه و روزآمد می گردد.         

 

3- منابع سازمانی

سازمان سبز کلیه منابع سازمانی را برای کسب موفقیت پایدار مدیریت می نماید. سازمان قابلیت هاي منابع انسانی خود را در سطح فردي، تيمي و سازماني با هدف توسعه مسئولیت زیست محیطی سازمان مدیریت نموده و با ایجاد نظام ترغیب و تشویق  فضای خلاقیت  و نوآوری سبز را توسعه می دهد. سازمان سبز، فن آوری،اطلاعات،سیستم، تجهیزات، مواد، امور مالي، خود را با رویکرد سبز مدیریت می نماید.

 3-1 منابع انسانی سازمان با رویکرد سبز برای کسب موفقیت پایدار مدیریت می گردند.

3-1-1 راهبرد  توانمندسازی منابع انسانی برای دستیابی به اهداف سبز سازمان تدوین می گردد.

3-1-2  فرایندهای توانمندسازی منابع انسانی و نظام تشویق و ترغیب با هدف دستیابی به موفقیت پایدار طراحی و مدیریت  می گردد.

3-1-3  بسترهای لازم برای مشاركت منابع انسانی و نمايندگان آنان در دستیابی و بهبود اهداف زیست محیطی سازمان ایجاد می گردد.

3-1-4 نظام خلاقیت نوآوری سبز در راستای اهداف سازمانی طراحی و مدیریت می گردد.

3-2 فناوري با رویکرد مدیریت سبز باز طراحی و مدیریت می گردد.

3-2-1 راهبرد مدیریت فناوري سبز برای دستیابی به موفقیت پایدار تدوین می گردد.

3-2-2 نوآوری در زمینه فناوري هاي سبز كه در جهت حفظ انرژي، منابع، کاهش ضايعات و آلایندگی های زیست محیطی بوده و امکان بازيافت و استفاده مجدد را ترغيب مي كند، گسترش می یابد.

3-2-3 فن آوری های جايگزين و در حال ظهور، با توجه به تأثير آنها بر محيط زيست شناسايي و ارزشيابي می گردد.

3-2-4 شركاي تجاری براي توسعه فناوري هاي سبز مدیریت می گردند.

3-3  ساختمان ها، مواد و تجهيزات با رویکرد سبز مدیریت می گردد.

3-3-1 برای نگهداری و بهبود ساختمانها، تجهيزات و مواد برنامه مشخصی با رویکرد سبز تدوین شده است.

3-3-2 آثار نامطلوب داراييها و منابع مشهود سازمان بر محيط زيست،  در چرخه عمر آنان اندازه گيري و مدیریت می گردد.

3-3-3 بهينه سازي مصرف مواد و منابع در موارد فني وغیر عملياتي، از طريق افزايش كارآيي، استفاده از منابع تجديد پذير، بازيافت و كاهش ضايعات  صورت می پذیرد.

3-4 دانش و اطلاعات سازمان برای دستیابی به اهداف زیست محیطی سازمان مدیریت می گردند.

3-4-1سازمان سبز دانش و اطلاعات مورد نیاز خود را در سطح فردی و تیمی شناسائی و مدیریت می نماید.

3-4-2 سازمان نظام تسهیم دانش و اطلاعات برای دستیابی به اهداف تعیین شده را برای سطوح مختلف طراحی و مدیریت می نماید.

3-4-3 نظام مدیریت دانش و اطلاعات بر اساس نتایج کسب شده بهبود می یابد.

 3-5 منابع مالی سازمان برای دستیابی به اهداف زیست محیطی مدیریت می گردد.

3-5-1 طراحي وطرح ريزي فرايندها و راهبردهاي مالي  که مسئولیت زیست محیطی سازمان راحمایت کرده و تسهیل می نماید.

3-5-2  ايجاد سازوكار گزارش دهي و مميزي مالي از طرح هاي زيست محيطي که سازمان برای کسب موفقیت پایدار اتخاذ نموده است.

3-5-3 فرایندها و راهبرد های مدیریت مالی بهبود می یابند.

 

 4- شرکای سازمانی

سازمان سبز شركای سازمانی خود را برای دستیابی به محصول و خدمات سبز، همسو با خط مشی و راهبرد خود مدیریت می نماید.   

4-1 فرایندهای مدیریت شرکای سازمانی برای کسب موفقیت پایدارطراحی می گردد.

4-1-1 نیاز ها، انتظارات و استانداردهای ضروری شرکای سازمانی برای ایجاد محصول و خدمات سبز شناسائی، تحلیل و هدفگذاری می گردد.

 4-1-2 پروژه های بهبود اولویت بندی و منابع لازم آنان مدیریت می گردد. 

4-1-3 فرایندهای مدیریت شرکای سازمانی برای کسب موفقیت پایدار، بهبود می یابند.

4-2 روابط با شرکای سازمانی برای دستیابی به موفقیت پایدار بهبود می یابد.  

4-2-1    کانال های ارتباطی با شرکای سازمانی مورد شناسائی قرار می گیرد.

4-2-2 فرصتهاي مشاركت با شرکای سازمانی هماهنگ با مسئوليت زيست محيطي سازمان شناسائی و تقویت می گردند.

4-2-3 کانال های ارتباطی بر اساس اثربخشی آنان بر موفقیت سازمان تقویت می گردند.

4-3 همکاری با شرکای سازمانی  برای ایجاد خلاقیت و نوآوری در راستای راهبرد سبز سازمان مدیریت می گردد.

4-3-1 سازمان دارای اهداف و برنامه ریزی مشخص برای توسعه خلاقیت و نوآرری سبز با همکاری شرکای سازمانی خود است.

4-3-2 فرایندهای مدیریت خلاقیت و نوآوری با همکاری شرکای سازمانی بهبود می بابند.

4-3-3 برای توسعه خلاقیت و نوآری نظام ترغیب و تشویق طراحی و مدیریت می گردد.

 

5- فرایند های سبز

سازمان  برای کسب موفقیت پایدار  فرايندهاي خود را با رویکرد سبز طراحي و مديريت مي نماید . محصولات و خدمات سازمان هماهنگ با مسئولیت زیست محیطی سازمان طراحي و توسعه داده مي شوند و اطلاعات لازم به مشتريان و مصرف کنندگان برای توزیع و استفاده مسئولانه از محصولات و خدمات ارائه می شود.

 5-1  فرایندهای سازمان با رویکرد سبز طراحي و مديريت می شوند.

5-1-1 از همسویی فرايندهاي كليدي با راهبردزیست محیطی سازمان اطمینان وجود دارد.

5-1-2 از استانداردهاي مدیریت زيست محيطي(مانند ايزو 14001) برای شناسائی و طراحی فرایندها با رویکرد سبز استفاده می شود.

5-1-3 اهداف زیست محیطی برای فرايندهای سازمان تعیین شده است.

5-1-4 فرايندهاي جديد يا بهبود يافته از لحاظ آثار زيست محيطي آنان، اجراي آزمايشي می شوند.

5-2 فرایندهای سازمان با شناسائی و درک منافع ذی نفعان با رویکرد سبز بهبود می یابند.

5-2-1 فرصتهاي بهبود فرایندها بطور نظامند و هماهنگ با نیازهای ذینفعان شناسايي و اولويت بندي می گردند.

5-2-2 فرایندها بر اساس یادگیری از نتايج و عملكردهای زیست محیطی آنان بهبود می یابند.

5-2-3 ترغيب ذینفعان براي مشارکت در بهبود فرایندها با هدف توسعه مسئوليت زيست محيطي سازمان صورت می پذیرد.

5-2-4 حصول اطمينان از اينكه منابع انسانی قبل از اجراي فرايندهاي جديد يا تغييريافته، روش اجراي آنها را مي آموزند تا اشتباهات، اقلام معيوب و ضايعات كاهش يابند.

5-3  محصول و خدمات  با رویکرد سبز طراحي و توسعه می یابند.

5-3-1 ارتقاي عملکرد محصولات و خدمات درچرخه عمر آنان با الزامات زيست.

5-3-2 کاهش آثار نامطلوب محصولات و فرايندهاي توليد، خدمات و حفاظت و احياي محيط زيست در صورت نياز.

5-3-3 توجه به استفاده مجدد و بازيافت محصولات و قطعات آنان از زمان طراحي و توسعه محصولات و خدمات.

5-3-4 ترغيب وتشویق ذینفعان براي بهبود محصولات و خدمات  با هدف توسعه مسئوليت زيست محيطي سازمان.

5-3-5 حصول اطمينان از بررسی آثار بالقوه كليه فعاليتها بر محيط زيست.

5-3-6 بهينه سازي استفاده از حمل و نقل، پايين نگهداشتن آلودگي و فشار بر محيط زيست تا حد امكان.

5-4 سازمان در راستای اهداف زیست محیطی با مشتریان در ارتباط بوده و اطلاعات لازم را به آنان منتقل می نماید.

5-4-1 راهنمايي مشتريان درباره استفاده مسئولانه از محصولات به منظور جلوگيري يا به حداقل رساندن هر گونه آثار منفي آنان بر انسان و محيط زيست

5-4-2 بازاريابي و انتقال استفاده روشن و مسئولانه به مشتریان و ذینفعان از محصولات،خدمات و آثار مطلوب زيست محيطي آنان

5-4-3 مشاركت مبتكرانه با مشتريان و توجه به نيازها، انتظارات و نگرانيهاي آنان درباره آثار زيست محيطي  محصولات و خدمات ارائه شده

5-4-4 پي گيري براي تعيين سطوح رضايت مشتریان از آثار زيست محيطي محصولات و خدمات

5-4-5 رسيدگي به شكايات مشتري درباره آثار نامطلوب زيست محيطي محصولات و خدمات سازمان

 

نتايج موفقیت پایدار مدل جایزه مدیریت سبز ایران

 6- نتايج زیست محیطی

سازمان با رویکرد مسئولیت زیست محیطی به نتایج برجسته ای دست می یابد.این رویکرد باعث ارتقا وجهه و کسب موفقیت پایدارمی گردد. و  این نتایج مرتبط با معیارهای تواناسازی مدل مدیریت سبز است. 

6-1 معیار های عملکردی

اينها معيارهاي داخلي هستند كه توسط سازمان براي پايش، شناخت، پيش بيني و بهبود عملكرد فرایندها و محصولات و خدمات با رویکرد مسئوليت زيست محيطي به كار برده مي‌شوند.

6-1-1 سازمان برای ارائه نتایج سبز خود در زمینه های زیر هدف گذاری و اندازه گیری نموده و اعلام می دارد.

 • بازنگری و بهبود آرمان و راهبرد سازمان با رویکرد سبز.
 • ارتباط با مشتریان برای افزایش آگاهی  نسبت به استفاده از محصولات و خدمات سبز
 • مشارکت در نهادهای تخصصی  و فعالیت های زیست محیطی برون سازمانی
 • ميزان موفقيت آموزش و توسعه براي برآوردن اهداف مسئوليت زيست محيطي
 • مشاركت در فعاليتهاي داوطلبانه زيست محيطي
 • شفافیت ،كيفيت و تناسب اطلاعات موجود درباره آثار زيست محيطي برای جامعه
 • برنامه‌هاي مسئوليت زيست محيطي و تناوب گزارش دهي درباره آن
 • رفتارها و عملکردهای نوآورانه و تفاهم آميز در حمايت از برنامه‌هاي زيست محيطي
 • تأثير بر محيط زيست محلي، منطقه اي، ملي و جهاني

6-1-2 سازمان برای نتایج سبز در فرایندهای خود در زمینه های زیر هدف گذاری و اندازه گیری نموده و اعلام می دارد، از قبیل: مصرف كامل انرژي، انرژي تجديد پذير، استفاده غير مستقيم از انرژي؛آب (مصرف كامل آب، تخليه، بازيافت)؛ضايعات و بازيافت (توليد كامل ضايعات، انهدام و انتقال برحسب نوع ومقصد ضايعات)، ريزش و پخش مواد شيميايي، نفت و مواد سوختي، ضايعات خطرناك؛انتشار مواد/ فاضلاب ؛اثرات فعاليتهای سازمان بر كشاورزي، جنگل‌ها و ذخاير غذايي، اثرات زيست محيطي حمل و نقل،حوادث زيست محيطي،صدا و بو، نرخ معايب، خطاها و مردوديها جايگزيني مواد خام يا ساير وروديها

6-1-3 سازمان به نتایج سبز در محصولات و خدمات در زمینه های زیر هدف گذاری و اندازه گیری نموده و اعلام می دارد.

 • اثرات زيست محيطي  محصول و خدمات(بر تنوع زيست محیطی، كشاورزي، جنگل‌ها و ذخاير غذايي)
 • قطعات قابل بازيافت يا استفاده مجدد
 • صدا و بو
 • آلودگي و پخش مواد سمي
 • ارزشيابي چرخه عمر
 • جايگزيني مواد خام يا ساير وروديها
 • بازیافت

6-2 معيارهاي برداشتی

اين معيارها برداشت ذی نفعان از عملكرد زيست محيطي سازمان در مقايسه با ارزشها، نيازها و انتظارات خود (كه براي مثال، از نظرسنجي ها، گروههاي متمركز، مصاحبه‌ها و ارزيابيهاي نظامند به دست مي‌آيند)را نشان مي‌دهند.

6-2-1 وجهه سازمان(سازمان در زمینه های زیر هدف گذاری و اندازه گیری نموده و اعلام می دارد.)

 • مسئوليت زيست محيطي سازمان و محصولات و خدمات آن
 • كيفيت و تناسب اطلاعات موجود درباره آثار زيست محيطي
 • فعاليتها و نوآوری های زيست محيطي سازمان
 • برنامه‌هاي مسئوليت زيست محيطي و تناوب گزارش دهي مربوط به آن

6-2-2محصولات و خدمات(سازمان در زمینه های زیر هدف گذاری و اندازه گیری نموده و اعلام می دارد.)

 • اثربخشی نوآوري ها و طراحي در حفظ منابع و كاهش آثار بالقوه نامطلوب زيست محيطي
 • وجهه محصول از نظر مسايل زيست محيطي
 • فروش و حمايتهاي پس از فروش
 • راهنمايي، آموزش و حمايت از استفاده مسئولانه از محصول
 • رسيدگي به شكايات زيست محيطي سازمان
 • باز پس گرفتن و بازيافت

6-2-3 وفاداري(سازمان در زمینه زیر هدف گذاری و اندازه گیری نموده و اعلام می دارد.)

 • تمايل مشتري به معرفي و توصيه سازمان به منزله سازماني مسئول پذیر زيست محيطي و اجتماعی

 

7- نتایج اجتماعی

سازمان با توانمندسازی منابع انسانی، توجه به منافع ذی نفعان اجتماعی و پذیرش مسئولیت اجتماعی به نتایج برجسته ای دست می یابد.این رویکرد باعث ارتقا وجهه و کسب موفقیت پایدار برای سازمان می گردد. این نتایج مرتبط با معیارهای توانا سازی مدل مدیریت سبز است. 

7-1 معيارهاي عملكردی

اينها معيارهاي داخلي هستند كه توسط سازمان براي پايش، شناخت، پيش بيني و بهبود عملكرد منابع انسانی  و با احترام به آنان و رفاه اجتماعی(سلامت و کیفیت زندگی)و پيش بيني برداشتهاي آنها در زمينه رويكرد سازمان به مسئوليت زيست محيطي به كار برده مي‌شوند.( سازمان در زمینه های زیر هدف گذاری و اندازه گیری نموده و اعلام می دارد).

7-1-1  بهبود راهبرد توانمندسازي منابع انسانی

7-1-2 بهبود فرایندهای توانمندسازی منابع انسانی

7-1-3 مشاركت در تيمهاي بهبود پروژه های زيست محيطي

7-1-4 آموزش و توسعه در مسايل مربوط به مسئوليت زيست محيطي

7-1-5 میزان خلاقیت و نوآوری سبز

7-1-6 نظام ترغیب و تشویق منابع انسانی

7-1-7 رفتار مبتکرانه زیست محیطی سازمان برای جامعه

7-2 معیارهای برداشتی

اين معيارها برداشت منابع انسانی و جامعه از عملكرد زيست محيطي سازمان در مقايسه با ارزشها، نيازها و انتظارات خود (كه براي مثال، از نظرسنجي ها، گروههاي متمركز، مصاحبه‌ها و ارزيا بي هاي ساختمند به دست مي‌آيند)را نشان مي‌دهند.( سازمان در زمینه های زیر هدف گذاری و اندازه گیری نموده و اعلام می دارد)

7-2-1 شهرت سازمان به عنوان عضو مسئول جامعه

7-2-2 جوايز و قدردانيهاي دروني و بيروني مربوط به مسئوليت زيست محيطي

7-2-3  رضایت منابع انسانی

7-2-4 انگیزه کارکنان برای مسئولیت زیست محیطی

7-2-5 شکایت همسایگان

7-2-6  آمار صدمات شغلی

7-2-7 نرخ بیماری/صدمات

7-2-8 تعداد حوادث مهم

 

8- نتایج اقتصادی

سازمان با بهبود فرایندها با رویکرد مدیریت سبز و همسو با اهداف راهبردی و ایجاد تعادل میان منافع ذی نفعان  به نتایج برجسته اقتصادی دست می یابد.این رویکرد باعث ارتقا وجهه و کسب موفقیت پایدارسازمان می گردد. این نتایج  مرتبط با معیارهای تواناسازی مدل مدیریت سبز است.

 8-1 دستاوردهاي كليدي عملكردبر اساس فرایندها و محصولات سبز

اين دستاوردها نتايج كليدي هستند كه توسط سازمان تعريف و در خط مشي و راهبرد  آن  نیز مورد توافق قرار گرفته است .  نكات راهنماي ذكر شده بر اساس رفتار و عملکرد سبز سازمان حاصل شده است. ( سازمان در زمینه های زیر هدف گذاری و اندازه گیری نموده و اعلام  می دارد).

8-1-1 اطلاعات بازار حاصل از رفتار سبز سازمان (فروش ، قيمت ، سهام ، سود تسهيم شده سهام و غيره)

8-1-2 عملكرد بودجه اي بر اساس عملکرد سبز( عملكرد نسبت به بودجه هاي سازمان و واحد ها )

8-1-3 زمان ارايه محصول سبز به بازار

8-1-4 ميزان موفقيت های پایدار

8-1-5 عملكرد فرآيندهای سبز

8-1-6 سوددهي بر اساس عملکرد سبز سازمان

 8-2 شاخص هاي كليدي عملكرد

`اين شاخص ها ، معيارهاي عملياتي هستند كه براي نمايش ، درك ، پيش بيني و بهبود دستاوردهاي كليدي عملكرد  سازمان با رویکرد سبز به كار مي روند.( سازمان در زمینه های زیر هدف گذاری و اندازه گیری نموده و اعلام       می دارد).

8-2-1  هزینه های استهلاك بر اساس توسعه رویکرد سبز

8-2-2 هزينه هاي نگهداري و تعميرات سبز

8-2-3  هزينه هاي پروژه با رویکرد سبز

8-2-4 فرآيندها (عملكرد ، ارزيابي ها ، نوآوري ها و مدت زمان توليد و عمليات) با رویکرد سبز

8-2-5 توسعه شركات سازمانی سبز (عملكرد تامين كنندگان ، قيمت تامين كنندگان ، تعداد وارزش افزوده حاصل از شراکت ها ، تعداد و ارزش افزوده حاصل از بهبودهاي ايجاد شده در اثر مشاركت با شركاء)

8-2- 6 ساختمان ها ، تجهيزات و مواد سبز(ميزان خرابي ها ، گردش موجودي ها ، استفاده بهينه)

8-2-7 فن آوری سبز (ميزان نوآوري ، ارزش دارايي هاي فكري و معنوي ، )

8-2-8 اطلاعات و دانش (قابليت دسترسي ، صحت ، ارزش سرمايه هاي فكري)


جدول امتیازات معیارهای مدل جایزه مدیریت سبز ایران

معیار

زیر معیار

نکات راهنما

وزن

رهبری

4

14

120

خط مشی و راهبرد

3

12

130

منابع سازمانی

5

17

150

شرکای سازمانی

3

9

100

فرایندها

4

19

200

نتایج زیست محیطی

2

6

150

نتایج اجتماعی

2

15

60

نتایج اقتصادی

2

14

90

8 معیار

25

106

1000


  سطوح جایزه مدیریت سبز ایران

سطوح جایزه مدیریت سبز ایران

یکپارچگی مفاهیم بنیادین و مدل مدیریت سبز ایران

يكي از اهداف بازنگری مدل مدیریت سبز دستیابی به به يكپارچگي كامل مفاهيم بنيادين سبز و چارچوب مدل بود.ابتدا مفاهيم بنيادين تدوین شده و سپس به عنوان مبنايي براي نكات راهنما bullet pointsدر زيرمعيارهاي مدل سبز مورد استفاده قرار گرفته است. در بعضي موارد، متن مفاهيم بنيادين به طور كامل درون زيرمعيارهای مربوطه   criterion part تكرار شده است و در موارد دیگر متن مفاهيم بنيادين با مضمون مشخص زيرمعيار تطبيق داده شده است.

اين موضوع در جدول زير نشان داده شده است:


 

معيار

1

2

3

4

5

6

7

8

رهبري

خط مشی و

راهبرد

منابع سازمانی

شرکای سازمانی

فرآيندها

نتايج

زیست محیطی

نتايج اجتماعی

نتايج اقتصادی

مفاهیم بنیادین

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

1

2

کسب نتايج از طریق هارمونی متوازن

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

رهبری مبتنی بر رویکرد سبز

X

X

X

X

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

توسعه فرایندهای سبز

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

یادگیری و هدایت نوآوری

 

X

X

X

 

X

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

X

ایجاد شراکت سبز

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

موفقیت پایدار از طریق مسئولیت پذیری سازمان

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 ارزیابی و امتیاز دهی در جایزه مدیریت سبز ایران

مدل جایزه مدیریت سبز ایران بر مبنای منطق مشخصی روند بهبود و حرکت سازمان را نسبت به راهبرد سازمان مورد اندازه گیری قرار می دهد تا بتواند مسیر پیشرفت به سوی بلوغی بالاتر را ترسیم کند .

این منطق در چها سطح از بلوغ ، سازمان را مورد اندازه گیری و شناخت قرار می دهد :

 1- اقدام انفعالی نسبت به مشکلات (0-25%)

 • عملیات از طریق فعالیت های )بیشتر از( درون فرایندها، مشخص می گردند و آنها بیشتر به نیازهای فوری مشکلات پاسخ می دهند.
 •  اهداف خیلی ضعیف تعیین شده اند. اقدام انفعالی نسبت به مشکلات

2- آغاز رویکرد نظام مند(30-45%)

 • سازمان ها د رمرحله آغازین هدایت عملیات ها از طریق فرایندها با تکرارپذیری،ارزیابی و بهبود و در برخی موادی هماهنگی بین واحدهای سازمان هستند.
 •  راهبرد و اهداف بطور کمی تعیین شده اند.

آغاز رویکرد نظام مند

3- رویکردهای همسو (50-65%)

 • عملیات ها از طریق فرایندهای تکرارپذیر،ارزیابی منظم برای بهبود، با یادگیری تسهیم شده و با هماهنگی بین واحدهای سازمان شناخته می شوند.
 •  فرایندها از راهبردهای کلیدی و اهداف سازمان حمایت می نمایند.

رویکردهای همسو

4- رویکردهای همگرا(70-100%)

 • عملیات ها از طریق فرایندهای تکرارپذیر،ارزیابی منظم برای تغییر و بهبود در همکاری با واحدهای تاثیر گذار شناخته میشوند. کارائی واحدها پیگیری می گردند و از طریق تحلیل،نوآوری و تسهیم اطلاعات و دانش کسب می گردند.
 • فرایندها و شاخص ها نشان گر پیشرفت در راهبرد و اهداف عملیاتی هستند.

رویکردهای همگرا

سیستم امتیاز دهی در مدل جایزه مدیریت سبز ایران

سیستم امتیاز دهی فرآیند ( ADLI )

فرایند  به روش هایی که سازمان برای بهبود و حمایت از الزامات معیارهای مدل استفاده می کند، اشاره دارد. چهار فاکتور ذیل برای ارزیابی فرایند بکار گرفته می شود :

رویکرد ( Approach ) اشاره به موارد ذیل دارد :

 • شایستگی روش ها نسبت به الزامات معیارها ؛
 • روش های بکار گرفته شده برای انجام فرایند ؛
 • مطلوبیت روش با محیط عملیاتی سازمان ؛
 • میزان تکرار پذیری رویکرد براساس  قابلیت اطمینان داده و اطلاعات(نظام مند) .

جاری سازی ( Deployment  ) اشاره به گستردگی موارد ذیل دارد :

 • رویکرد بکار گرفته شده در حمایت از معیاریهای مدل و اهمیت آن در سازمان ؛
 • رویکرد بکار گرفته شده از طریق همه واحدهای کاری، مرتبط و مناسب .

یادگیری (  Learning ) اشاره به موارد ذیل دارد :

 • اصلاح رویکرد از طریق چرخه ارزیابی و بهبود ؛
 • ترغیب تغییرات گسترده در رویکرد از طریق نوآوری ؛
 • تسهیم اصلاح و نوآوری با دیگر واحدهای کاری و فرایندها مرتبط سازمان.

همگرایی ( Integration ) اشاره به موارد ذیل دارد :

 • گستردگی رویکرد با نیازهای تعیین شده سازمان و همسویی فرایندها غ
 • وجود نظام بهبود،اطلاعات  و اندازه گیری بطور کامل در فرایندها و واحدکاری ؛
 • حمایت اقدامات،یادگیری،تحلیل،نتایج،طرح ها بطور همگن در فرایندها، واحدهای کاری از اهداف سازمانی .


سیستم امتیاز دهی نتایج ( LeTCI )

 به خروجی و پیامد کسب شده از الزامات معیارهای مدل اشاره دارد . چهار فاکتور ذیل برای ارزیابی نتایج بکار گرفته می شود :

سطوح ( Levels ) اشاره به مورد ذیل دارد :

 • سطح فعلی عملکرد.

 روند ( Trend ) اشاره به موارد ذیل دارد : 

 • نرخ بهبود عملکرد یا پایداری عملکرد برتر(شیب روند داده ها) ؛
 • گستردگی(گستره اجرا) نتایج عملکرد

مقایسه ( Comparison )  اشاره به موارد ذیل دارد :    

 • عملکرد نسبت به مقایسه های مناسب، همانند رقبا یا سازمان مشابه با سازمان ؛
 • عملکرد نسبت به تراز یا رهبران صنعت .

  همگرایی ( Integration ) اشاره به گستردگی موارد ذیل دارد :    

 • شاخص های نتایج (اغلب در بخش بندی) به ذینفعان، بازار، فرایند و عملکرد اقدامات اصلاحی تعیین شده سازمان ؛
 • نتایج، شامل شاخص های تایید شده عملکرد آینده ؛
 • نتایج همگن حاصل از فرایندها و واحدهای کاری از اهداف سازمانی .


 رهنمون‌های امتیازبندی در ارزیابی بر اساس مدل جایزه مدیریت سبز ایران

 

فرآیند

امتیاز

 • رویکرد: هيچ رويکرد نظام­مندي نسبت به نکات راهنما قابل شناسائی نیست، اطلاعات به صورت روایت مطرح می­گردد.
 • جاری­ سازی: جاري­سازي ناچيز و يا هرگونه رويکرد نظام­مندی بدون جاري­سازي، قابل شناسائی است.
 • یادگیری: گرايش بهبود مشخص نيست؛ بهبود در نتيجه واکنش به مسائل به­دست مي­آيد.
 • یکپارچه­ سازی: هيچ همسويي سازماني مشخص نيست؛ بخش‌ها يا واحدها به­طور مستقل عمل مي‌نمايند. 

0یا 5 درصد

 • رویکرد: شروع رويکرد نظام­مند نسبت به نکات راهنما قابل مشاهده است.
 • جاری­ سازی: رويکرد در بيشتر بخش­هاي واحد کار، در مراحل اوليه جاري­سازي است و برای دستيابي به نکات راهنما پایبندی وجود دارد.
 • یادگیری: مراحل اوليه انتقال از واکنش به مساله تا گرايش بهبود کلي، مشخص است.
 • یکپارچه­ سازی: رويکرد با بخش­هاي ديگر واحد کار همسو شده است. (بيشتر از طريق حل مساله آن­هم به­طور مشترک)

10 - 15

20 یا 25 درصد

 • رویکرد: رويکردی نظام­مند نسبت به نکات راهنما قابل مشاهده است.
 • جاری­ سازی: رويکرد جاري­سازي شده، اگر چه در بعضي از بخش­ها يا و احدهاي کار در مراحل اوليه جاري­سازي قرار دارد.
 • یادگیری: شروع رويکرد نظام­مند در ارزيابي و بهبود فرآيندهاي کليدي مشخص است.
 • يکپارچه‌سازي: رويکرد در مراحل اوليه همسوسازي است و نکات راهنما در پاسخ به برنامه­های سازماني و ديگر فرآيندها شناسايي شده است.

30 - 35

40 یا 45 درصد

 • رویکرد: رويکردی نظام­مند و اثربخش (درستی استفاده از روش در سازمان) نسبت به نکات راهنما قابل مشاهده است.
 • جاري­ سازي: رويکرد به خوبي جاري­سازي شده، اگر چه جاري­سازي مي­تواند در بعضي از بخش­هاي واحد کار نوسان داشته باشد.
 • یادگیری: ارزشيابي واقع­بينانه، نظام­مند صورت گرفته و فرآيند بهبود اجرا می­گردد. يادگيري سازماني محدود است و نوآوري حاصل از اثربخشي و کارآيي فرآيندهاي کليدي مستقر شده است.
 • یکپارچه­ سازی: رويکرد با نيازهاي شناسايي شده براي پاسخ به برنامه­های سازمان و ديگر فرآيندها همسوسازي شده است.

50 -55

60 یا 65 درصد

 • رویکرد: رويکردی نظام­مند و اثربخش نسبت به تمامی نکات راهنمای یک زیرمعیار قابل مشاهده است.
 • جاری­ سازی: رويکرد به خوبي جاري­سازي شده و شکاف مهمي وجود ندارد.
 • یادگیری: ارزشيابي واقع‌بينانه، بهبود و يادگيري سازماني، از جمله نوآوري، ابزارهاي کليدي مديريت هستند. شواهد روشني از تصحيح در نتيجه تحليل و تسهيم در سطح سازمان وجود دارد.
 • یکپارچه­ سازی: رويکرد با نيازهاي شناسايي شده سازمان، در پاسخ به برنامه­های سازمان و ديگر فرآيندها يکپارچه شده است.

70 - 75

80 یا 85 درصد

 • رویکرد: رويکردی کاملا نظام­مند و اثربخش نسبت به تمامی نکات راهنمای یک زیر معیار قابل مشاهده است.
 • جاری­ سازی: رويکرد به­طور کامل جاري­سازي شده و ضعف­ها يا شکاف­هاي قابل توجهي در هيچ يک از بخش­هاي واحد کار وجود ندارد.
 • یادگیری: ارزشيابي واقع­بينانه، بهبود و ياد­گيري سازماني و نوآوري ابزارهاي کليدي در کل سازمان هستند. تصحيح و نوآوري با پشتيباني تحليل و تسهيم، در کل سازمان قابل مشاهده است.
 • یکپارچه­ سازی: رويکرد به­خوبي با نيازهاي سازماني در پاسخ به برنامه­های سازماني و فرآيندهاي ديگر يكپارچه شده و قابل مشاهده است.

90 - 95

یا 100

درصد

                     

نتایج

امتیاز

 • سطوح: هيچ نتايج عملکرد سازماني وجود ندارد و نتايج ضعيف در برخي از قسمت­ها گزارش شده است.
 • روند: داده­هاي روند، گزارش نمي­شوند و يا بيشتر، روندهاي منفي را نشان مي­دهد.
 • مقایسه: اطلاعات مقايسه­اي گزارش نشده­اند.
 • یکپارچه­سازی: نتايج براي بخش­هاي مهم جهت دستيابي به ماموريت سازماني گزارش نشده­اند.هيچ پيش­بيني عملکردي گزارش نمي­شود.

0 یا 5 درصد

 • سطوح: تعداد معدودي از نتايج عملکرد سازماني گزارش مي­شوند و سطوح عملکرد خوب ابتدايي در برخي از بخش­ها قابل مشاهده است.
 • روند: بعضي از داده­هاي روند، پردازش مي­شوند و بعضي از روندهاي منفي قابل مشاهده است.
 • مقایسه: هيچ اطلاعاتي و يا اطلاعات ناچيزي درباره مقايسه گزارش مي­شوند.
 • یکپارچه­سازی: نتايج درباره بخشي از قسمت­هاي مهم براي دستیابی به اهداف سازمانی گزارش مي­شوند. پيش­بيني­هاي عملکرد در حد محدود و يا هرگز گزارش نمي­شوند.

10 - 15

20 یا 25 درصد

 • سطوح: سطوح عملکرد خوب سازماني در باره بخش­هاي مهم قابل مشاهده است.
 • روند: بعضي از روندها گزارش مي­شوند و بيشتر روندها مفيد هستند.
 • مقایسه: نتايج درباره بسياري از قسمت­هاي مهم برای دستیابی به اهداف سازمانی گزارش مي­شوند.
 • یکپارچه­ سازی: پيش­بيني­هاي عملکرد در حد محدود گزارش مي­شوند.

30 - 35

40 یا 45 درصد

 • سطوح: سطوح عملکرد خوب سازماني در بيشتر بخش­هاي مهم نسبت به نکات راهنما قابل مشاهده است.
 • روند: روند­هاي مفيد در بخش­هاي مهم براي دستيابي به اهداف سازمانی مشاهده شده است.
 • مقایسه: بعضي از سطوح عملکرد موجود با مقايسه­هاي مرتبط ارزشيابي شده­اند و يا مورد مقايسه با بهترين­ها قرار گرفته‌اند و بخش­هايی عملکرد نسبي خوبي را نشان مي­دهد.
 • یکپارچه­ سازی: نتايج عملکرد سازماني براي دستیابی به نیازمندی­های ذی­نفعان گزارش مي­شوند. پيش­بيني عملکرد براي بعضي از نتايج با اولويت بالا گزارش   مي­شوند.

50 - 55

60 یا 65 درصد

 • سطوح:سطوح خوب تا عالي عملکرد براي بيشتر قسمتهاي مربوط به نکات راهنما قابل مشاهده است.
 • روند: روند هاي مفيد در بيشتر بخش هاي مهم براي ماموريت سازمان پايدار شده اند.
 • مقایسه: بيشترين روند ها و سطوح موجود عملکرد در مقايسه هاي مرتبط و يا مقايسه با بهترين ها ارزشيابي شده اند و بخش هاي رهبري و عملکرد بسيار خوب را نشان مي دهد.
 • یکپارچه­ سازی: نتايج عملکرد سازماني براي دستیابی به نیازمندی های کلید ذی نفعان گزارش مي شوند و شامل بعضي از پيش بيني هاي عملکرد آينده مي شود.

70 - 75

80 یا 85 درصد

 • سطوح : سطوح عالي عملکرد سازماني  براي بيشتر بخش هاي مهم نسبت به نکات راهنما قابل مشاهده است.
 • روند: روند هاي مفيد در طول زمان  براي بيشتر بخش هاي مهم در دستيابي به ماموريت سازمان  پايدار شده اند.
 • مقایسه: شواهد مقايسه با بهترين هاي صنعتي و رهبري در بسياري از بخش ها وجود دارند.
 • یکپارچه­ سازی: نتايج عملکرد سازماني براي دستیابی به نیازمندی های کلید ذی نفعان بطور کامل گزارش مي‌شوند و شامل پيش بيني هاي عملکرد آينده مي شود.

90 - 95

یا 100

درصد

منبع : وب سایت جایزه مدیریت سبز ایران .

 • جایزه ملی کیفیت ایران
 • جایزه ملی مدیریت سبز ایران
 • جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
 • جایزه ملی تعالی سازمانی
 • جایزه ملی کیفیت ایران
 • جایزه ملی مدیریت سبز ایران
 • جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
 • جایزه ملی تعالی سازمانی