Project Management

Project Management

Project Management

 Project Management

Project Management

Project Management

Project Management

Project Management برخی سوابق مرتبط  با خدمات مشاوره ای مديريت پروژه در سالهای اخیر :

Project Management راهبری و كنترل پروژه EPC پايانه هوشمند حمل و نقل بار هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران(هما) در محل فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) .

Project Management نظارت بر روند برنامه ريزي و كنترل پروژه احداث كارخانه فولادسازي بردسير ( كارفرما: شركت فولاد سيرجان ايرانيان ) .

Project Management نظارت بر روند برنامه ريزي و كنترل پروژه احداث كارخانه احياء مستقیم اردكان يزد ( کارفرما: مجتمع فولاد اردكان ) .

Project Management راهبری و كنترل پروژه ايجاد سالن تزئينات با ظرفيت 25 دستگاه 206 در ساعت برای گروه صنعتی ایرانخودرو در محل ايران خودرو آذربايجان .

Project Management راهبری و كنترل پروژه ايجاد گالري استوك بدنه آهن 108 تائي درمحل كارخانه شمالي گروه صنعتی ايران خودرو تهران .

Project Management محاسبه و دفاع از لايحه تاخيرات پروژه كارگو ترمينال فرودگاه بین المللی امام خميني بعنوان پيمانكار هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) .

Project Management بررسي و تاييد لايحه تاخيرات پروژه پاركينگ مكانيزه ايرانشهر بعنوان مشاور كارفرما (سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران) .

Project Management طراحي نظام تمركز آموزشهاي حوزه مديريت پروژه در امور برنامه ريزي و كنترل پروژه شركت تام ايران خودرو ( مهندسی و اجرای طرح های صنعتی و عمرانی ) .

Project Management طراحي و جاري سازي مكانيزم هاي لازم جهت ايجاد دفتر بازرسي پروژه ها در شركت تام ايران خودرو ( مهندسی و اجرای طرح های صنعتی و عمرانی ) .

Project Management تعيين روشي يكنواخت جهت تعريف ، تصويب ، برنامه ريزي ، كنترل و نظارت بر روند اجرائي پروژه هاي مصوب و استاندارد سازي نحوه ارزيابي عملكرد پروژه ها و ارائه گزارشات مديريتي در شركت های آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) ، تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو (ایپکو) و شرکت مهندسی جديد سازه .

Project Management كنترل پروژه هاي استقرار سيستمهاي مديريت كيفيت آزمايشگاهها بر مبناي استاندارد ISO/IEC 17025 درآزمايشگاههاي شركت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) و آزمايشگاههاي گروه صنعتی ايران خودرو  .

Project Management راهبری و كنترل پروژه هاي كيفي معاونت نيرو محركه گروه صنعتی ايران خودرو .

Project Management طراحي سيستمهای اطلاعاتی مديريت پروژه در شركت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) .

Project Management كنترل بيش از 80 پروژه آزمايشگاهي اعم از ايجاد آزمايشگاه جديد، ايجاد آزموني جديد و ... در آزمايشگاههاي شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) و شركت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک).

Project Management ارائه مشاوره در خصوص پياده سازی نظام کنترل پروژه در شرکت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو (ایپکو) و شرکت مهندسی جديد سازه .

Project Management کنترل پروژه های اخذ تاييديه قطعات از يک روز خط تا توليد انبوه در شرکت مهندسی جديد سازه .

و ...

 5S

 ISO 17025

 ISO 19011

 ISO 16949

 IMS

 ISO 18001

 ISO 14001

 ISO 9001

 
 Quality Management برخی سوابق مرتبط  با خدمات مشاوره ای سیستم های مدیریت کیفیت در سالهای اخیر :

Quality Management استقرار، پياده سازي، حفظ و بروز نگهداري سيستم مديريت كيفيت آزمايشگاهها  بر اساس استاندارد ISO/IEC17025در آزمايشگاههاي شركت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) و شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) .

Quality Management مميزي داخلي سيستمهاي مديريت كيفيت در آزمايشگاهها مبتني بر استاندارد ISO/IEC 17025 درآزمايشگاههاي شركت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) ، شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) و شرکت تحقيق، طراحي و توليد موتور ايران خودرو (ایپکو) .

Quality Management مميزي سيستمهاي مديريت كيفيت در آزمايشگاهها مبتني بر استاندارد ISO/IEC 17025 دربيش از 100 آزمايشگاه سازندگان طرف قرارداد شركت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) جهت اعطاي گريد به آنها .

Quality Management پيش مميزي سيستمهاي مديريت كيفيت در آزمايشگاهها مبتني بر استاندارد ISO/IEC 17025 درآزمايشگاههاي شركت مژده وصل شيراز و ارائه فرصتهاي بهبود جهت اخذ گواهينامه مربوطه .

Quality Management مميزي داخلي سيستمهاي مديريت كيفيت ، ايمني ، بهداشت كار و محيط زيست مبتني بر استانداردهاي ISO9001:2000، ISO14001:2004 وOHSAS 18001:2007(سيستم مديريت يكپارچه IMS) در شركت تام ايران خودرو .

Quality Management مميزي داخلي سيستمهاي مديريت كيفيت مبتني بر استانداردISO 9001:2000  در شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) و معاونت نيرو محركه گروه صنعتی ايران خودرو .

Quality Management طراحي و پياده سازي نظام پيشنهادات در شرکت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) و شرکت ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو .

Quality Management طراحي و پياده سازي سيستم رسيدگی به شکايات و نظرسنجي از مشتريان شركت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک).

Quality Management استقرار، پياده سازي، حفظ و بروز نگهداری نظام آراستگي محيط كار5S) ) در شركت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک)، شركت دقت خودروي كوشا ( ايپاكو) و شرکت ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو .

Quality Management طراحي و پياده سازي سيستم ارتقاء پرسنل و مسئولين به صورت افقي در شركت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو (ایتراک) .

Quality Management مستند سازی سيستمهای مديريت کيفيت در صنايع وابسته به خودرو مبتنی بر استاندارد ISOTS/16949 در شرکت مهندسی جديد سازه .

Quality Management طراحي ، تحليل و پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت خیریه فاطميه (سلام الله علیها) .

Quality Management ارزيابي استقرار طرح نظارت در جهت نظارت كامل بر فرايند ها در خطوط مونتاژ پيكان و پژوي معاونت نيرو محركه گروه صنعتی ايران خودرو .

Quality Management ارزيابي صلاحيت كليه فرآيند هاي توليدي بر مبناي چك ليست ارزيابي صلاحيت فرآيند (PQA) در خطوط ماشينكاري پيكان ، ماشينكاري دانوبات و تري مري (ماشينكاري سيلندر و سرسيلندر پژو) در معاونت نيرو محركه گروه صنعتی ايران خودرو .

Quality Management بررسي، تصحيح و  بروزآوري فرآيندهاي خود كنترلي و كاري خطوط ماشينكاري پيكان (سيلندر و سر سيلندر) در معاونت نيرو محركه گروه صنعتی ايران خودرو .

Quality Management ارزيابي سيستمي و فني سازندگان قطعات موتور OHV (Roa)بر اساس چك ليست 5M در معاونت نيرو محركه گروه صنعتی ايران خودرو .

Quality Management مشاوره در خصوص رفع مشکلات مربوط به مسايل كيفي خطوط مونتاژ پلوس و جعبه فرمان شركت شتاب كار .

Quality Management ارائه مشاوره در خصوص بهبود سيستمهاي مديريت كيفيت (تضمين کیفیت، كنترل کیفیت و آزمايشگاه) در شركت دقت خودروي كوشا (ايپاكو).

Quality Management نظارت بر روند استقرار سيستمهاي مديريت ايمني ، بهداشت كار و محيط زيست مبتني بر استانداردهاي  ISO 14001:2004 وOHSAS 18001:2007 در شركت ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو.

Quality Management آموزش دوره مميزي داخلي سيستم مديريت يکپارچه  مبتني بر استاندارد  ISO 19011:2011 در شرکت ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو.

و ...  

RADAR LOGIC 2010

EFQM MODEL 2010

جایزه ملی کیفیت غذا و دارو ایران

جایزه ملی تعالی سازمانی

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران

جایزه ملی مدیریت سبز ایران

جایزه ملی کیفیت ایران

Organizational Excellence برخی سوابق مرتبط  با خدمات مشاوره ای مدلهای تعالی سازمانی در سالهای اخیر :

Organizational Excellence همکاری در ارزيابي سازمانهای متقاضی دریافت جايزه ملي مديريت سبز ايران (GMA) با عنوان ارزیاب ارشد  از سال 1387 تا کنون .

Organizational Excellence همکاری در ارزيابي سازمانهای متقاضی دریافت جايزه ملي كيفيت ايران (INQA) با عنوان ارزیاب ارشد  از سال 1389 تا کنون .      

Organizational Excellence همکاری در ارزيابي سازمانهای متقاضی دریافت جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران (IRAMIT) با عنوان ارزیاب ارشد  از سال 1393 تا کنون .

Organizational Excellence همکاری در ارزيابي سازمانهای متقاضی دریافت جايزه ملي كيفيت صنعت خودرو ایران (AINQA) با عنوان ارزیاب ارشد  از سال 1393 تا کنون .       

Organizational Excellence همکاری در ارزيابي سازمانهای متقاضی دریافت جايزه كيفيت گروه صنعتي ايران خودرو (IKEW) با عنوان ارزیاب ارشد  از سال 1391 تا کنون .

Organizational Excellence همکاری در ارزيابي سازمانهای متقاضی دریافت جايزه جایزه ملي كيفيت ارتباطات وفناوري اطلاعات ایران (ICTINQA) با عنوان ارزیاب از سال 1393 تا کنون .

Organizational Excellence برگزاري آموزش هاي مرتبط با جايزه ملي كيفيت ايران شامل : آشنايي با مدل، تشریح مدل، تبیین روشهاي خودارزيابي و تشریح منطق رادار 2010 در شركت هاي ياتاقان بوش ايران، ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو، پل آستارا صنعت و دیگر شرکتهای گروه صنعتی ایران خودرو .   

Organizational Excellence برگزاري آموزش هاي مرتبط با جايزه سرآمدي منابع انساني شامل : آشنايي با مدل ، تشریح مدل ، تبیین روشهاي خودارزيابي و تشریح منطق رادار 2010 در شركت ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو .

Organizational Excellence ارائه مشاوره در خصوص پياده سازی مدل جايزه ملي كيفيت ايران/ جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو ایران/ جايزه كيفيت گروه صنعتي ايران خودرو در شركت هاي ياتاقان بوش ايران ، ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو ، پل آستارا صنعت و دیگر شرکتهای گروه صنعتی ایران خودرو .  

Organizational Excellence ارائه مشاوره در خصوص پياده سازی مدل سرآمدي منابع انساني گروه صنعتي ايران خودرو در شركت ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو و دیگر شرکتهای گروه صنعتی ایران خودرو .  

و ...  

Project Management