پیام روز جهانی استاندارد منتشر شد - 14 اکتبر 2016

روسای سازمان های IEC ،ISO و ITU به مناسبت روز جهانی استاندارد ( 14 اکتبر 2016 ) پیام مشترکی صادر کرده اند که بدین شرح می باشد :


استانداردها اعتمادسازند

استانداردها اعتمادسازند

استانداردها ما را به روش ها و آیین کارهای اطمینان بخش و با چارچوب های قابل اعتماد همکاری متصل می سازند. از طریق ارایه تفاسیر مشترک  در باره طرف های یک ارتباط یا معامله ،استانداردها درتجارت سودمند متقابل و بهره گیری مناسب از منابع در تجارت بین المللی ضروری می باشند.

تعاملات اجتماعی برمجموعه ای از معیارها،مفاهیم یا معانی بنیادین مورد احترام عمومی تکیه دارد - استانداردهای بین المللی با  مدون سازی این معیارها دسترسی همگانی به آنان را تضمین می نمایند.

 محصول یا خدمت منطبق بر یک استاندارد بین المللی دارای نشانه ی کیفیت،ایمنی یا هماهنگی است. استانداردها در باره گوناگونی های  جهان همبسته ما صحبت می کنند، در جاهایی که اطمینان  ازسخن گفتن با واژگان مشابه ضروری است ،یکنواختی را مطرح می نمایند.

 ترجمه :کیواندخت پیرمحمدی - رییس اداره ارتباطات بین الملل

روز جهانی استاندارد

منبع : پورتال سازمان ملی استاندارد ایران -بخش اخبار -  24 مهر ماه 1395 .