چهاردهمین همایش تعالی سازمانی، 9 اسفند ماه 1395 در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما برگزار خواهد شد .

چهاردهمین همایش تعالی سازمانی


 سخنرانان و کلیات برنامه چهارهمین همایش تعالی سازمانی :

سخنرانان و کلیات برنامه چهارهمین همایش تعالی سازمانی


جزئیات برنامه زمانی چهاردهمین همایش تعالی سازمانی :

جزئیات برنامه زمانی چهاردهمین همایش تعالی سازمانی :

 منبع : وب سایت جایزه ملی تعالی سازمانی .