چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس و هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری، هفتم تا نهم شهریور ماه 1396 برگزار می گردد .

چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس و هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری با محور: "یادگیری فناورانه، نوآوری و همپایی در بستر تعاملات بین المللی"  هفتم تا نهم شهریور ماه 1396 ( 29-31 AUG 2017) در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می گردد .

چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس و هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری

منبع : وب سایت کنفرانس بین المللی آسیالیکس .