اولین دوره جایزه ملی کیفیت غذا توسط کانون انجمن‌های صنایع غذایی در مهر ماه 1396 برگزار خواهد شد .

جایزه ملی کیفیت غذابرگزاری اولین دوره جایزه ملی کیفیت غذا از سوی سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو به کانون صنایع غذایی ایران واگذار گردیده است.
این جایزه تنها رویداد ارزیابی در حوزه صنايع غذايي است و اعطای جوایز و تقدیر از منتخبان از سوی مقامات رسمی کشور و بر اساس اصول حرفه اي ارزيابي صورت می‌گیرد.
در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺟﻮاﯾﺰ ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺣﻮزهﻫـﺎي ﮐﯿﻔﯿـﺖ، ﺑﻬـﺮه وري و ﺳـﺮآﻣﺪي ﮐﺴـﺐوﮐﺎر در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻧﻈﯿﺮ اروﭘﺎ، اﻣﺮﯾﮑﺎ، ﮐﺎﻧﺎدا، ژاﭘﻦ، اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 70 ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن داراي ﻣﺪل ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﯾـﻦ ﺟـﻮاﯾﺰ اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ، از ﯾﮏﺳﻮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺮآﻣﺪي ﮐﺴـﺐوﮐﺎر را ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﺷـﯿﻮا ﺑﯿـﺎن ﮐـﺮده و ﯾـﮏ اﻟﮕـﻮي ﻧﻈﺎمﻣﻨـﺪ و ﺳﺎﺧﺖﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮحرﯾﺰي و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ و ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺳﯿﺴـﺘﻢﻫﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﯿﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ داراي ﻣﺴﯿﺮ روﺷﻨﯽ ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﺳﺎل 1389 و در ﯾﮏﺻﺪ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟـﺎﯾﺰه ﻣﻠـﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﯾﺮان ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﺳﺎل 90 ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺨﺸﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻏﺬا و دارو، ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻦآوري اﻃﻼﻋـﺎت و ﺧـﻮدرو ﻋﻤـﻼً ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺎﮐﻨﻮن 5 دوره ﺟﺎﯾﺰه ﻏﺬا و دارو ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺳـﺎل 1395 و ﻃـﯽ اﺑﻼﻏﯿـﻪ ﺷـﻤﺎره 655/62986 ﻣـﻮرخ 95/4/16 ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ﺿﻤﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬا از ﺟـﺎﯾﺰه ﻗﺒﻠـﯽ (F-INQA- Food- Iranian National Quality Award)، دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه را ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏـﺬاﯾﯽ اﯾـﺮان واﮔـﺬار ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻏﺬا

کاﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺼﻮﺑﻪاي از اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﻏﺬاﯾﯽ، آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو اﺧﺬ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﺷﺘﻬﺎر ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﯾﺎ اﻫﺘﻤﺎم را از ﺟﺎﯾﺰه ﻣﻠـﯽ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻏـﺬا درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزي PRPS ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 60 و 40 اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد.

داﻣﻨﻪ ﺷﻤﻮل، واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺻﻨﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ:
 ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء داﻣﯽ : اﻧﻮاع ﻟﯿﻨﯿﺎت ، ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ، ﺷﯿﻼت و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و
 ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﯿﺎﻫﯽ : اﻧﻮاع ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻏﻼت ، آردي ، ﻗﻨﺪ، قنادي ، ﮐﻤﭙﻮت و ﮐﻨﺴﺮو ، اﻧﻮاع ﺳﺲ ، ﺗﺮﺷﯿﺠﺎت ، روﻏﻦ ، و...
بستهﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﮑﺒﺎر وآﺟﯿﻞ و ﺧﺮﻣﺎ و ادوﯾﻪ ﺟﺎت و ...
 ﻓﺮاورده ﻫﺎي آب ، آﺑﻤﯿﻮه و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ و ﻋﺮﻗﯿﺎت و ...
 رﺳﺘﻮران ﻫﺎ ، ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ، ﮐﯿﺘﺮﯾﻨﮓ ﻫﺎ و ...
 و ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و زﻧﺠﯿﺮه ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ.

مرکز دانلوددانلود فایل راهنمای متقاضیان شرکت در جایزه ملی کیفیت غذا

منبع : پایگاه خبری کانون انجمن های صنایع غذایی ایران - 24 مرداد ماه 1396.