نمایش #
عنوان
تشریح معیار رهبری براساس مدل تعالی سازمانی- ویرایش 96
تشریح الگوی تعالی سازمانی ویرایش96 ومقایسه با ویرایش93
نحوه تدوین اظهارنامه بر اساس مدل جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
آشنایی با منطق رادار 2010
آشنایی با خودرازیابی سازمانی بر اساس مدل جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
آشنایی با مفاهیم و مدل جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و منطق ارزیابی رادار
شرح ﺧﺪﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ اروﭘﺎ (EFQM) در ایران
استراتژی های تدوین شده سازمان بین المللی استاندارد ISO برای سالهای 2016 تا 2020
الگوی تعالی سازمانی - ویرایش 96
مفاهیم و مبانی مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری 2016
مدل بلوغ و سرآمدی سازمانهای ایرانی در عرصه مدیریت فناوری و نوآوری ویژه شرکت های کوچک فناوری محور و دانش بنیان
مدل بلوغ و سرآمدی سازمانهای ایرانی در عرصه مدیریت فناوری و نوآوری ویژه بنگاههای تولیدی و خدماتی
خلاصه کتاب زنجیره خلق ارزش
راهنمای متقاضیان پانزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی در سال 1396
کتاب ﺷﻨﺎﺧﺖ دره ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
سمینار آموزشی توسعه رهبری در جایزه ملی تعالی سازمانی
طراحی و اعمال رویکرد دانشی در نظام مدیریت استراتژیک
کتاب استراتژی چیست ؟ - What is Strategy
سمینار آموزشی روش ارزیابی 94+در جایزه ملی تعالی سازمانی
McKinsey Global Institute- IRAN: THE $1 TRILLION GROWTH OPPORTUNITY
گزارشی از موسسه جهانی مکنزی - ایران : فرصت رشد یک تریلیون دلاری ؟
کتاب مدل سرآمدی EFQM 2013
کتاب اقتصاد های مبدل - TRANSFORMING ECONOMIES
کتاب راهنمای مدیریت ریسک - Risk Management Manual
کتاب شاخص های کلیدی عملکرد - Key Performance Indicators
مدل ارزیابی فرهنگ سازمانی کامرون و کویین
چه ریسک هایی در سال 2016 کسب و کار شما را تهدید می کند؟
کتاب نقشه استراتژي؛ تبديل دارايي‌هاي نامشهود به پيامدهاي مشهود
هندبوک جامع آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن -FMEA Handbook
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪی
کتاب گروه مشاوران بوستون در خصوص استراتژی
کتاب پیکره ی دانش مدیریت پروژه – (PMBOK Guide) - Fifth Edition
کتاب مبانی آنالیز حالات بالقوه خرابی و آثار آن - THE BASICS OF FMEA
هندبوک کیفیت جوران - JURAN'S QUALITY HANDBOOK
160 نکته در مدیریت
کتاب راهنمای آکسفورد در خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت
استراتژی رقابتی - تکنیک های تحلیل صنعت و رقبا
کتاب مدل سه گانه 3C در مدیریت پروژه
کتاب 17000 شاخص های کلیدی عملکرد - قسمت آخر
کتاب 17000 شاخص های کلیدی عملکرد - قسمت دوم
کتاب 17000 شاخص های کلیدی عملکرد - قسمت اول
کتاب آینده اقتصاد جهانی : به سوی یک رونق طولانی؟
بیماریهای مدیریتی ( بیماری هایی که مدیران مبتلا می شوند )
هندبوک جامع مدیریت فناوری و نوآوری
روش ارزیابی 94+ در سطح تقدیر نامه در جایزه ملی تعالی سازمانی
مدل ارزیابی سازمانهای مادر ( هلدینگ ) در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
مدل ارزیابی شرکتهای کوچک فناور و دانش بنیان در جایزه مدیریت فناوری و نوآوری
مدل ارزیابی بنگاهها در جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
مدل جایزه ملی تعالی سازمانی - ویرایش 93
منطق ارزیابی در جایزه ملی تعالی سازمانی - ویرایش 93 (منطق رادار2010)
مدل جایزه ملی کیفیت ایران - ویرایش سوم