مرکز دانلود دانلود الگوی تعالی سازمانی - ویرایش 96  (تاریخ انتشار تیر ماه سال 1396) .

سندی که در لینک فوق تقدیم شد با عنوان " الگوی تعالی سازمانی- ویرایش 96 "، با درنظرگرفتن اسناد بالادستی کشور، نظرات و پیشنهادهای ارکان، ارزیابان و سازمان‌های متقاضی جایزه ملّی، ویرایش‌های قبلی الگوی تعالی سازمانی و مدل‌های معتبر ملّی و بین‌المللی تدوین شده است.
به منظور تدوین ویرایش 96 الگوی تعالی سازمانی سیاست‌های ذیل مد نظر بوده است:
•  در نظر گرفتن اسناد بالادستی و مقتضیات فضای کسب‌و‌کار کشور در تدوین ارزش‌ها و مفاهیم بنیادین
•  حفظ چارچوب 9 معیار و 32 زیرمعیار تعالی سازمانی و بازنویسی متن نکات راهنما
•  به‌کارگیری الگوهای بخشی و مدل‌های مرجع ملی و بین‌المللی در بازنویسی زیرمعیارها
•  شفاف‌نویسی، روان‌نویسی و ساده‌نویسی در متن زیرمعیارها و نکات راهنما
ویرایش جدید الگوی تعالی سازمانی می‌تواند كمك موثری برای مدیران سازمان‌ها و ارزیابان جایزه ملّی تعالی سازمانی باشد تا حركت سازمان‌های كشورمان را در مسیر تعالی تسهیل كنند.
امید داریم مجموعه این تلاش‌ها به توسعه مدیریت در سازمان‌ها بیانجامد كه خود توسعه كشور عزیزمان را به همراه خواهد داشت.
در این راستا سازمان مدیریت صنعتی، به عنوان متولی اجرای جایزه ملّی تعالی سازمانی، بر خود لازم می‌داند از زحمات کارگروه تدوین رویه‌های جایزه ملّی تعالی سازمانی شامل مهندس علی اصغر آزادی، مهندس مرتضی اخوان خرازی، مهندس عابدین اسماعیل‌پور، دکتر مهدی اسماعیلی‌رخ، دکتر الهوردی تقوی، دکتر علی تقی‌زاده هرات، دکتر منوچهر نجمی و مهندس سید مسعود همایونفر و همچنین همراهیهای همه اعضای کمیته علمی جایزه ملّی تعالی سازمانی، در تدوین ویرایش 96 الگوی تعالی سازمانی تقدیر و تشکر نماید.
تعالی همه سازمان‌های ایرانی امید و آرزوی ماست و تمام توان خود را برای تحقق این مهم به‌كار می‌گیریم.
 
مركز تعالی سازمانی
بهار 1396