نمایش #
عنوان
متن فارسی استاندارد ISO/TS 10004:2010- راهنمای پایش رضایت مشتری
متن انگلیسی استاندارد ISO 10004:2012- راهنمای پایش رضایت مشتری
متن فارسی استاندارد ISO 10003:2007- راهنمای حل اختلاف با مشتری
متن انگلیسی استاندارد ISO 10003:2007- راهنمای حل اختلاف با مشتری
متن فارسی استاندارد ISO 10002:2004- راهنمای رسیدگی به شکایت مشتری
متن انگلیسی استاندارد ISO 10002:2014- راهنمای رسیدگی به شکایت مشتری
متن فارسی استاندارد ISO 10001:2007- راهنمای رضایت مشتری
متن انگلیسی استاندارد ISO 10001:2007- راهنمای رضایت مشتری
متن فارسی استاندارد IEC 31010:2009- تکنیک های ارزیابی ریسک
متن انگلیسی استاندارد IEC 31010:2009- تکنیک های ارزیابی ریسک
متن فارسی استاندراد ISO/TR 31004:2013- راهنمای ISO 31000
متن انگلیسی استاندراد ISO/TR 31004:2013- راهنمای ISO 31000
متن فارسی استاندارد ISO 31000:2009- اصول مدیریت ریسک
متن انگلیسی استاندارد ISO 31000:2009- اصول مدیریت ریسک
متن فارسی استاندارد ISO Guide 73:2009- واژگان مدیریت ریسک
متن انگلیسی استاندارد ISO Guide 73:2009- واژگان مدیریت ریسک
متن فارسی استاندارد ISO 10012:2003- الزامات فرآیندها و تجهیزات اندازه گیری
متن انگلیسی استاندارد ISO 10012:2003- الزامات فرآیندها و تجهیزات اندازه گیری
پیش نویس نهایی متن انگلیسی استاندارد ISO/IEC FDIS 17025:2017- الزامات آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
متن فارسی استاندارد ISO/IEC 17025:2005- الزامات آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
متن انگلیسی استاندارد ISO/IEC 17025:2005- الزامات آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
متن فارسی استاندارد ISO/IEC 17020:2012- الزامات ارزیابی انطباق
متن انگلیسی استاندارد ISO/IEC 17020:2012- الزامات ارزیابی انطباق
متن فارسی استاندارد ISO 19011:2011- رهنمودهایی برای ممیزی سیستمهای مدیریت
متن انگلیسی استاندارد ISO 19011:2011- رهنمودهایی برای ممیزی سیستمهای مدیریت
متن انگلیسی نسخه دوم پیش نویس استاندارد ISO/DIS 45001.2:2017- الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
متن فارسی استاندارد OHSAS 18002:2008- راهنمای OHSAS 18001:2007
متن انگلیسی استاندارد OHSAS 18002:2008- راهنمای OHSAS 18001:2007
متن فارسی استاندارد OHSAS 18001:2007- الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
متن انگلیسی استاندارد OHSAS 18001:2007- الزامات مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
متن فارسی استاندارد ISO 14050:2002- واژه نامه مدیریت زیست محیطی
متن انگلیسی استاندارد ISO 14050:2009- واژه نامه مدیریت زیست محیطی
متن فارسی استاندارد ISO 14044:2006- الزامات ارزیابی چرخه حیات
متن انگلیسی استاندارد ISO 14044:2006- الزامات ارزیابی چرخه حیات
متن فارسی استاندارد ISO 14040:2006- اصول ارزیابی چرخه حیات
متن انگلیسی استاندارد ISO 14040:2006- اصول ارزیابی چرخه حیات
متن فارسی استاندارد ISO 14031:1999- ارزیابی عملکرد زیست محیطی
متن انگلیسی استاندارد ISO 14031:2013- ارزیابی عملکرد زیست محیطی
متن فارسی استاندارد ISO 14020:2000- برچسب ها و اظهاریه های زیست محیطی
متن انگلیسی استاندارد ISO 14020:2000- برچسب ها و اظهاریه های زیست محیطی
متن فارسی استاندارد ISO 14015:2001- ارزیابی زیست محیطی محل ها و سازمان ها
متن انگلیسی استاندارد ISO 14015:2001- ارزیابی زیست محیطی محل ها و سازمان ها
متن انگلیسی استاندارد ISO 14004:2016- راهنمای پیاده سازی مدیریت زیست محیطی
متن فارسی استاندارد ISO 14001:2015- الزامات مدیریت زیست محیطی
متن انگلیسی استاندارد ISO 14001:2015- الزامات مدیریت زیست محیطی
تشریح تغییرات استاندارد IATF 16949:2016 نسبت به ISO/TS 16949:2009
متن انگلیسی بهمراه ترجمه فارسی استانداردهای IATF 16949:2016 & ISO 9001:2015
متن فارسی استاندارد IATF 16949:2016- مدیریت کیفیت صنعت خودرو
متن انگلیسی استاندارد IATF 16949:2016- مدیریت کیفیت صنعت خودرو
متن فارسی استاندارد ISO 9004:2009- مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان
متن انگلیسی استاندارد ISO 9004:2009- مدیریت برای موفقیت پایدار سازمان
متن انگلیسی استاندارد ISO/TS 9002:2016- راهنمای ISO 9001:2015
مدلی برای ارزیابی ریسک در ISO 9001:2015- الزامات مدیریت کیفیت
چک لیست ممیزی ISO 9001:2015- الزامات مدیریت کیفیت
متن فارسی راهنمای برنامه ریزی جهت انتقال از استاندارد ISO 9001:2008 به ISO 9001:2015
متن انگلیسی راهنمای برنامه ریزی جهت انتقال از استاندارد ISO 9001:2008 به ISO 9001:2015
متن انگلیسی بهمراه ترجمه فارسی استاندارد ISO 9001:2015
متن فارسی استاندارد ISO 9001:2015- الزامات مدیریت کیفیت
متن انگلیسی استاندارد ISO 9001:2015- الزامات مدیریت کیفیت
متن فارسی استاندارد ISO 9000:2005- اصول و واژگان مدیریت کیفیت
متن انگلیسی استاندارد ISO 9000:2015- اصول و واژگان مدیریت کیفیت