مرکز دانلود مستندات صنعت خودرو دانلود فرآیند تأمین قطعات- کد فرآیند P_2_2

              پیوست شماره 7 الزامات خاص ساپکو SSR2

            

 

مستندات مرتبط

دانلود مستندات صنعت خودرو چک لیست ارزیابی سیستمهای مدیریت کیفیت سازندگان (ارزیابی نهایی)- الزامات شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

دانلود مستندات صنعت خودرو چک لیست (فرم) خلاصه وضعیت ممیزی نهایی الزامات سازنده- شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

دانلود مستندات صنعت خودرو  راهنمای پیاده سازی الزامات خاص شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

دانلود مستندات صنعت خودرو راهنمای الزامات لجستیک شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)- LOG 88-01

دانلود مستندات صنعت خودرو چک لیست و راهنمای ارزیابی سیستمهای مدیریت کیفیت سازندگان (ارزیابی نهایی)- الزامات ساپکو- راهنمای پیاده سازی الزامات IT

دانلود مستندات صنعت خودرو چک لیست خودارزیابی لجستیکی ساپکو

دانلود مستندات صنعت خودرو راهنمای چک لیست فرآیند ارزیابی توان طراحی و توسعه (D&D) سازندگان شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

دانلود مستندات صنعت خودرو دستورالعمل بازبینی سبک رهبری در سازمان- شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

دانلود مستندات صنعت خودرو دستورالعمل تأمین تجهیزات کنترل ابعادی و هندسی در واحد متد- شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

دانلود مستندات صنعت خودرو الزامات تأیید ابزارهای کنترلی- شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

دانلود مستندات صنعت خودرو الزامات تأیید دستگاههای آزمون قطعات خودرو- شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

دانلود مستندات صنعت خودرو منتخب الزامات خاص شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو)

لینک دانلود مستندات مربوطه بزودی در دسترس قرار خواهد گرفت.

 

آرشیو مستندات صنعت خودرو